Vojenská nemocnice Olomouc poskytuje ambulantní, lůžkovou, specializovanou, diagnostickou, léčebnou, preventivní a lékárenskou péči a další služby související s poskytováním zdravotní péče. Lékaři, sestry, laboranti i pomocný personál jsou Vám připraveni ochotně pomoci při navrácení zdraví a prevenci dalších nemocí.

V rámci primární prevence zdraví se lékař zajímá v zásadě o zdravé jedince a preventivní opatření se provádějí, aby se odhalila rizika, která ohrožují dotyčného do budoucna. V případě primární prevence je zcela nezbytný Váš aktivní přístup, neboť pouze Vy sám/a můžete provést změny, které Vám lékař může pouze doporučit.
Doporučená opatření se prakticky výhradně týkají Vašeho životního stylu.

Vojenská nemocnice Olomouc má pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění:

  • Psychiatrické odděleníposkytuje ambulantní ochrannou léčbu protialkoholní a protitoxikomanickou (léčba závislostí na alkoholu, drogách, kouření) a na skupinových programech spolupracuje s adiktologickou ambulancí. Nabízí rekondiční pobyty úspěšně abstinujících a pobyty k zahájení Antabusové léčby.
  • Interní odděleníse zabývá prevencí nemocí zažívacího traktu (např. vyhledávání a dispenzarizace pacientů s kolorektálním karcinomem), je zařazeno jako centrum provádění screeningu nádorů konečníku a tlustého střeva, v oblasti diabetologie provádí edukaci pacientů diabetiků, v rámci funkční diagnostiky poskytuje preventivní zátěžová vyšetření.
  • Poradna pro léčebnou výživu nabízí poradenské služby v oblasti klinické výživy pro ambulantní a hospitalizované pacienty, případně pro jejich rodinné příslušníky a zaměstnance.
  • Stravovací oddělení nabízí poradenství v oblasti výživy, dále specializovaná vyšetření, zhodnocení nutričního stavu a sestavení jídelníčku.
  • Dermatovenerologické oddělení u příležitosti Evropského dne melanomu se účastní akce „Pevnost proti rakovině“, pro odbornou veřejnost pořádá školící akce „Vlhké hojení ran“. Pro laickou veřejnost organizuje workshop „Stop proleženinám“, podává informace pečujícím rodinám jak provádět ošetřovatelskou péči o své blízké v domácím prostředí. Tím se zapojujeme do Mezinárodního dne Stop dekubitům.
  • Lékárna poskytuje odborné konzultace pacientům v oblasti lékových problémů a odvykání kouření dle objednání na tel.: 973 407 252, pravidelně se účastní osvětových kampaní např. „Den lékáren“, „Antibiotický týden“ a „Užívejte Paracetamol s rozumem“,…..

V nemocnici jsou pořádány odborné semináře pro zaměstnance i odbornou veřejnost. Pacienti mají na odděleních k dispozici různé edukační materiály.
Nemocnice také pořádá odborné semináře pro laickou veřejnost (např. Stop proleženinám, Hygiena rukou).
Pro zaměstnance nemocnice organizuje vzdělávací akce, jejichž cílem je vytváření dobrých pracovních podmínek a zdravé organizační kultury.