Vojenská nemocnice Olomouc poskytuje ambulantní, lůžkovou, specializovanou, diagnostickou, léčebnou, preventivní a lékárenskou péči a další služby související s poskytováním zdravotní péče. Lékaři, sestry, laboranti i pomocný personál jsou Vám připraveni ochotně pomoci při navrácení zdraví a prevenci dalších nemocí.

V rámci primární prevence zdraví se lékař zajímá v zásadě o zdravé jedince a preventivní opatření se provádějí, aby se odhalila rizika, která ohrožují dotyčného do budoucna. V případě primární prevence je zcela nezbytný Váš aktivní přístup, neboť pouze Vy sám/a můžete provést změny, které Vám lékař může pouze doporučit.

Doporučená opatření se prakticky výhradně týkají Vašeho životního stylu.

Vojenská nemocnice Olomouc má pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění:

  • Psychiatrické oddělení poskytuje ambulantní ochrannou léčbu protialkoholní a protitoxikomanickou (léčba závislostí na alkoholu, drogách, kouření) a na skupinových programech spolupracuje s adiktologickou ambulancí. Nabízí rekondiční pobyty úspěšně abstinujících a pobyty k zahájení Antabusové léčby.
  • Interní oddělení se zabývá prevencí nemocí zažívacího traktu (např. vyhledávání a dispenzarizace pacientů s kolorektálním karcinomem), je zařazeno jako centrum provádění screeningu nádorů konečníku a tlustého střeva, v oblasti diabetologie provádí edukaci pacientů diabetiků, v rámci funkční diagnostiky poskytuje preventivní zátěžová vyšetření.
  • Poradna pro léčebnou výživu nabízí poradenské služby v oblasti klinické výživy pro ambulantní a hospitalizované pacienty, případně pro jejich rodinné příslušníky a zaměstnance.
  • Stravovací oddělení nabízí poradenství v oblasti výživy, dále specializovaná vyšetření, zhodnocení nutričního stavu a sestavení jídelníčku.
  • Dermatovenerologické oddělení pořádá pravidelně 2x ročně školení sester v péči o chronické rány, pro všeobecné sestry z agentur domácí péče odpolední setkání na dané téma. Pro laickou veřejnost organizuje workshop „Stop proleženinám“, podává informace pečujícím rodinám jak provádět ošetřovatelskou péči o své blízké v domácím prostředí. Tím se zapojuje do Mezinárodního dne Stop dekubitům.
  • Lékárna poskytuje odborné konzultace pacientům v oblasti lékových problémů a odvykání kouření dle objednání na tel.: 973 407 252 (v roce 2016 zdarma), pravidelně se účastní osvětových kampaní např. „Den lékáren“, „Antibiotický týden“ a „Užívejte Paracetamol s rozumem“.

V nemocnici jsou pořádány odborné semináře pro zaměstnance i odbornou veřejnost. Pacienti mají na odděleních k dispozici různé edukační materiály.
Nemocnice také pořádá odborné semináře pro laickou veřejnost (např. Stop proleženinám, Hygiena rukou).

Pro zaměstnance nemocnice organizuje vzdělávací akce, jejichž cílem je vytváření dobrých pracovních podmínek a zdravá organizační kultura.