Vážení pacienti,


snahou pracovníků naší nemocnice je svědomitě o Vás pečovat a navrátit Vám co nejdříve zdraví. K tomu můžete přispět i Vy tím, že pomůžete vytvořit čisté a klidné prostředí. Jsme proto přesvědčení, že se ve vlastním zájmu budete řídit závaznými pokyny Vnitřního řádu VNO. Jejich porušování může vést dospělé pacienty i k předčasnému propuštění z nemocniční léčby. V případě odmítání spolupráce a porušování jakékoli domluvy zákonných zástupců nezletilého pacienta s lékařem, bude od nich vyžádán písemný negativní reverz. Povinností lékaře bude informovat Orgán sociálně-právní ochrany dítěte o tom, že je zanedbávána zdravotní péče rodičů o jejich dítě.

Při vstupu na naši ambulanci předložte laskavě legitimaci Vaší zdravotní pojišťovny, která bude naší nemocnici hradit náklady na Vaší léčbu. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody. Úhradu v tomto případě provedete v hotovosti proti vystavenému účtu nebo bezhotovostně na základě zaslané faktury.


1. Při přijetí na lůžkové oddělení se Vás ujme náš zdravotnický personál, podle jehož pokynů si uložíte šatstvo, věci běžné potřeby, přiměřenou peněžní částku do uzamykatelné skříně zpravidla na pokoji nebo jej odevzdáte pracovníkům nemocnice, kteří zabezpečí jeho řádné uložení v šatně. Vlastní osobní prádlo můžete užívat za předpokladu, že je zaručena jeho častá výměna; výjimkou jsou pooperační jednotky, oddělení intenzivní péče a dětské pokoje, kde je nutno používat ústavní prádlo. Sestra Vám zapůjčí potřebné ústavní prádlo, které jí po skončeném léčení nepoškozené vrátíte. Výměna ložního a osobního prádla se provádí podle potřeby, nejméně však jednou týdně. Větší peněžité částky, žlutý kov (zlato - zvláště na chirurgických odděleních) a ostatní cenné věci, přístroje, další věci, apod. (dále jen „věci“) si s sebou, prosím, do nemocnice nenoste, v nutném případě je odevzdáte na oddělení. Obdržíte na ně potvrzení a budou uschovány. Jen v tomto případě můžete uplatňovat vůči ústavu nárok na náhradu případných ztrát, neboť za jinde a jinak uložené peněžní částky a věci ústav neručí.

2. Na některých odděleních, zvláště pak na ORL a dětské následné intenzivní péči (NIP B) Vojenské nemocnice Olomouc, je možné přijímat děti i s doprovodem. Vzhledem k tomu, že budovy oddělení byly postaveny v době, kdy společný pobyt v nemocnici nebyl obvyklý, je počet těchto pokojů limitován. Pro ubytování doprovázejících osob nejsou k dispozici nadstandardní pokoje.

V některých případech může doprovázející osoba spát na pokoji mimo oddělení – tzv. hostinský pokoj. Přes den je potom na pokoji se svým dítětem, o které se stará obvyklým způsobem.

V každém případě má ale hospitalizace akutně nemocného dítěte přednost před hospitalizací doprovázející osoby – tj. zvláště v období zvýšeného výskytu akutních onemocnění (chřipková epidemie). Viz. „Pokyny pro hospitalizaci osob doprovázejících dětského pacienta“.


3. Právo na neomezenou přítomnost zákonného zástupce nezletilého pacienta je omezeno na operačních sálech. Cílem je poskytnutí kvalitní a bezpečné zdravotní péče a eliminace činitelů, kteří by mohli narušovat koncentraci či pozornost zdravotnických pracovníků.

4. Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici pečuje o Vás tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem, který určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Je nutno, abyste dbali rad a pokynů, neboť jinak by Váš pobyt v nemocnici nesplnil svůj účel. Na svého ošetřujícího lékaře se obracejte s důvěrou ve všech svých těžkostech. V závažné věci máte právo obrátit se na ředitele vojenské nemocnice.


5. Máte právo na čistě povlečené lůžko, avšak máte též povinnost udržovat je čisté. Při opuštění pokoje nemocných choďte řádně ustrojeni (pyžamová blůza a kalhoty nebo noční košile, plášť pro nemocné nebo župan, přezůvky). Žádáme Vás, abyste udržovali čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a též v okolí nemocnice.

    
6. Pacienti jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny. Koupelnu můžete používat kdykoli, u částečně pohyblivých pacientů po předchozí domluvě se sestrou nebo sanitářem přítomným na oddělení s ohledem na Váš zdravotní stav.


7. Léky, které Vám ordinoval Váš ošetřující lékař a které Vám přinese v určenou dobu sestra, užívejte přesně podle pokynů. Bez vědomí lékaře jiné léky sami neužívejte.

8. Léčebná dieta je podstatnou součástí léčby a je Vám proto předepisována lékařem. Je ve Vašem zájmu, abyste porušováním dietních předpisů (u nápojů se dotažte na minerálky a limonády) nerušili průběh léčení. Zejména je přísně zakázáno požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů a návykových látek v prostorách celé vojenské nemocnice.


Strava, pokud není jinak ordinováno, je podávána 5x denně:

snídaně .........od 7.30 hod.     do 8.00 hod

přesnídávka...od 9.30 hod.    do 10.00 hod.

oběd .............od 11.45 hod.   do 12.30 hod

svačina .........od 14.30 hod.   do 15.00 hod

večeře ..........od 17.45 hod.   do 18.15 hod

Pacienti se stravují na pokoji. Zbytky jídel nemají zůstávat na pokoji, ani v nočním stolku. K uložení označených, nezávadných potravin můžete využít chladničky k tomuto účelu vyčleněné. Po dobu transportu a výdeje stravy tabletovým systémem prosíme pacienty, aby se nezdržovali na chodbě a nezavdávali příčinu  případnému úrazu.


9. Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás prosíme, abyste nerušili ostatní nemocné. Polední klid trvá od 12.30 hod. do 14.00 hod. Nerušený spánek přináší úlevu. Je nutné přísně dodržovat noční klid od 22.00 hod. do 6.00 hod. ranní. Máte právo užívat na pokoji nemocniční televizní přístroj, ovšem se souhlasem ostatních nemocných na pokoji. Zásadně je však nesmíte používat v době nočního klidu.


10. Z léčebných důvodů je možno nemocnému na propustku povolit návštěvu domova na sobotu a neděli. Pokud Vám během pobytu náhle vznikne zdravotní komplikace, informujte zdravotnické pracovníky, kteří Vám budou poskytovat první pomoc, že jste hospitalizováni ve VNO. Po dobu trvání propustky nebude VNO účtovat zdravotní pojišťovně náklady za ústavní péči s výjimkou léčiv a prostředků, kterými Vás na propustku vybavíme.


11. Kouřit je povoleno pouze ve venkovních vyhrazených prostorách, o kterých Vás bude informovat sestra. Viz. Mapa vyčleněných míst pro kouření.

12. Na pracovištích intenzívní péče a chirurgických odděleních je zakázáno umisťovat živé květiny. Návštěvy na pracovištích intenzivní péče musí při vstupu na oddělení používat ochranný oděv.

13. Na lůžkových odděleních nerušte používáním mobilních telefonů ostatní pacienty i personál.

14. Návštěvy jsou ve VN denně:

Doporučené návštěvní hodiny jsou dle Vnitřního řádu ve VN Olomouc denně od 14 do
16.30 hod., a v sobotu, v neděli a o svátcích také od 9.30 do 11 hodin. Povolení mimo návštěvní hodiny uděluje primář nemocničního oddělení dle závažnosti stavu nemocného. Na odděleních zvýšené péče jsou návštěvy povoleny po dohodě s ošetřujícím lékařem při dodržování předepsaných opatření. Z hygienicko-protiepidemických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat nebo upravit.

Dětem do deseti let není dovoleno navštěvovat nemocné na pokojích, pouze na společných chodbách mimo oddělení, a to z důvodu ochrany jejich zdraví. Lékař i sestra na oddělení může omezit dobu pobytu návštěv na pokojích, je-li to s ohledem na zdravotní stav některého z nemocných nutné.

15. Pacienti by se měli zdržovat na svých pokojích a v prostorách oddělení. Nemocným je zakázáno svévolně opouštět nemocniční oddělení a přecházet na jiné pokoje. Pokud chcete opustit své oddělení (nákup v kantýně, pobyt na nádvoří, v zahradě), musí to být s vědomím sestry, avšak vždy jen po vizitě a po předepsaných léčebných a vyšetřovacích úkonech.

Během ústavního léčení smí nemocní opustit nemocnici jen se svolením lékaře oddělení, a to jen za účelem vyšetřování nebo léčebných úkonů v odborném zařízení mimo areál nemocnice.

16. Informace o stavu nemocných podává ošetřující zdravotnický personál pouze osobám dle předchozího písemného prohlášení nemocného, popř. bez souhlasu pacienta v souladu s příslušnými právními předpisy.


17. Na Vaše přání budete propuštěn/a předčasně pouze po sepsání a podepsání písemné žádosti (reversu), avšak vždy  po řádném zhodnocení Vašeho zdravotního stavu příslušným lékařem a v souladu s příslušnými právními předpisy.


18. Při propuštění nemocného, který ze zdravotních důvodů není schopen se obejít bez pomoci další osoby, zajišťuje potřebnou následnou péči sociální pracovnice VNO.


19. Při propouštění z nemocnice odevzdejte laskavě všechny zapůjčené předměty. Neučiníte-li tak, např. neodevzdáte-li zapůjčené ortopedické pomůcky (berle), knihy, ošacení, nádobí, budou od Vás soudně vymáhány. Poškodí-li nemocný úmyslně nebo z nedbalosti nemocniční zařízení, je povinen škodu nahradit. Každý nemocný je povinen na viníka upozornit a přispět k vyšetření vzniku škody.

20. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením může ve VNO využít vodícího nebo asistenčního psa, s výjimkou oddělení intenzivní péče, a vždy dle posouzení ošetřujícího lékaře vzhledem k objektivnímu přínosu pro pacienta. S jeho přítomností musí souhlasit ostatní pacienti na pokoji, kde bude pes spolu s jeho majitelem umístěn. Pes musí mít postroj, známku, platný očkovací průkaz (proti vzteklině, parvoviróze, psince, hepatitidě a ošetřen proti parazitům) a služební průkaz, kterým se majitel/pacient prokáže při příjmu. Majitel/pacient nese odpovědnost za případné škody a znečištění způsobené psem a je povinen vlastními prostředky zajistit potřeby tohoto psa. Pes nesmí nekontrolovaně pobíhat v prostorách oddělení. Přiměřený pohyb a venčení psa pouze mimo VNO. Pacient musí udat kontaktní osobu (telefon), která v případě potřeby psa odvede mimo VNO a postará se o něho do propuštění pacienta do domácí péče. Pokud přítomnost psa bude závažným způsobem omezovat práva ostatních pacientů nebo majitel psa nebude dodržovat uvedené povinnosti, nebude přítomnost tohoto psa na oddělení dále umožněna. V případě akutní potřeby postarat se o psa, se personál obrátí na Městskou policii.

21. Pacienti jsou povinni dodržovat individuální léčebný postup, informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, o infekčních nemocech a o užívání léčivých přípravků, včetně návykových látek. Dále uhradit cenu za poskytnuté nehrazené nebo částečně hrazené služby, které Vám byly poskytnuty s Vašim souhlasem.

22. Ceník nehrazených nebo částečně hrazených služeb je k dispozici k nahlédnutí na stránkách VNO (www.vnol.cz) nebo na informačních tabulích na jednotlivých odděleních. V případě požadavku „nadstandardního pokoje“ (sám na pokoji) hradí pacient neobsazené lůžko. O umožnění této služby žádejte primáře oddělení, který rozhodne na základě kapacity a potřeby lůžek.

23. Při řešení životních obtíží Vám i Vašim příbuzným a přátelům nabízíme pomoc pastorační (duchovní) péče prostřednictvím rozhovoru, četby Bible, modlitby, zprostředkování návštěvy duchovního jakékoli registrované církve a náboženské společnosti (včetně možnosti slavení svátosti).

24. Během pobytu v nemocnici se můžete setkat s pomocí dobrovolníků, kteří jsou vybaveni vestou s označením „Dobrovolník“. V květnu 2008 byla podepsaná smlouva VNO s Dobrovolnickým centrem JIKA Olomouc. Dobrovolníci pracují pod vedením zdravotníků a po proškolení provádí aktivizační techniky „Trénování paměti“ a činnosti podporující nácvik sebeobsluhy pacientů/klientů.

25. Jde – li o nezletilého pacienta, jsou v ambulantní i lůžkové péči požadovány náležitosti stanovené příslušným zákonem upravujícím poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům.

26. Všichni nemocní přijatí do ústavní péče i ambulantní nemocní a návštěvy jsou povinni řídit se při svém pobytu v nemocnici těmito pravidly a pokyny zaměstnanců. Za soustavné a hrubé porušení těchto pokynů může být nemocný předčasně propuštěn z ústavní péče v případě, že tím nebude vážně ohrožen jeho zdravotní stav.


Ošetřující lékař Vás poučí o dalším léčení a postupu. Dbejte, abyste do tří dnů po svém propuštění ohlásil u „svého“ registrujícího praktického lékaře nebo ambulantního specialisty návrat z nemocnice, jen tak si zajistíte plynulost léčby.

 


Děkujeme Vám předem za ukázněnost a přejeme příjemný pobyt a brzké uzdravení.

Zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc

 

Kodex práv pacientů VNO

 1. Pacient má právo na poskytnutí odborné zdravotní péče kvalifikovanými pracovníky nemocnice. Pokud některé činnosti provádějí osoby v odborném zácviku, má pacient právo na to být upozorněn a případně mít možnost s takovým postupem nesouhlasit.
 2. Pacient, který je objednán k ambulantnímu vyšetření či léčbě má právo být ošetřen v čase nebo časovém intervalu, na který je objednán. Pokud by to neumožňovaly neočekávané provozní důvody, má právo být informován o předpokládané délce čekání na ošetření, případně na přednostní zajištění náhradního termínu ošetření.
 3. Pacient má právo být srozumitelně poučen o všech prováděných výkonech – výkon se neprovede, pokud s tím pacient nesouhlasí. Toto se netýká situace, kdy je výkon nutno provést pro akutní ohrožení života nebo zdraví pacienta a pacient není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu souhlas vyjádřit.
 4. Pacient má právo na druhý názor, aniž by se musel obávat zhoršení poskytované zdravotní péče.
 5. Pacient má právo znát jména všech osob, které se podílejí na poskytování zdravotní péče. Přítomnost osob, které se nepodílejí na poskytování zdravotní péče (studenti a stážisté) musí být pacientem předem odsouhlasena. Přitom případný nesouhlas s přítomností těchto osob není důvodem k neposkytnutí zdravotní péče.
 6. Pokud to pacient vyžaduje a pokud to nenaruší průběh poskytování zdravotních služeb nebo nevytvoří epidemiologické či jiné riziko, má pacient právo vyžadovat při poskytování zdravotních služeb přítomnost blízké osoby, nebo osoby jím určené. Nezletilá osoba nebo pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotních služeb.
 7. Pacient má právo na ochranu svého soukromí při všech prováděných výkonech.
 8. Pacient má právo na ochranu proti záměně při podávání léků či při provádění jakýchkoli výkonů – všichni pracovníci nemocnice jsou povinni před podáním léků či před provedením výkonu ověřit pacientovu identitu ústně a dle identifikačního náramku na zápěstí.
 9. Pacient má právo být chráněn proti nemocničním nákazám – všichni pracovníci nemocnice musí před jakoukoli manipulací s pacientem mít umyté či vydesinfikované ruce.
 10. Pacient má právo na včasnou diagnostiku a léčbu jakékoliv bolesti.
 11. Pacient má právo na to, aby při jednání s ním nebo jeho blízkými pracovníci nemocnice přiměřeně respektovali kulturní rozdíly, zvyky a spirituální potřeby osob, se kterými jednají.
 12. Pacient (event. jeho blízcí), má právo být včas seznámen s plánem na překlad na jiné pracoviště nemocnice, nebo do jiného zdravotnického zařízení.
 13. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.
 14. Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba zmocněná pacientem nebo jeho blízcí v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, mají právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování zdravotní péče formou stížnosti (písemně, ústně, osobně nebo telefonicky) prostřednictvím vedoucích pracovníků v pořadí vrchní sestra (ošetřovatelská péče), primář oddělení a ředitel nemocnice (kniha přání a stížností na oddělení, tel. 973 407 + poslední trojčíslí vedoucích pracovníků, e mail - příjmení a první písmeno jména pracovníka @vnol.cz, dále www.vnol.cz). Při nespokojenosti s výsledkem šetření stížnosti poskytovatelem se mohou, výše uvedené osoby, obrátit na Ministerstvo obrany. V tomto případě je nezbytné uvést důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti Vojenské nemocnice Olomouc.
 15. Pacient má během hospitalizace právo na zprostředkování duchovních služeb a na provádění náboženských obřadů, pokud to nebrání provozu nemocnice či péči o jiné pacienty.
 16. Pacient, který neovládá český jazyk, má právo na to, aby mu nemocnice na jeho náklady zajistila tlumočnické služby.
 17. Pacient, jehož komunikační schopnosti jsou omezené v důsledku handicapu, má právo na zajištění přiměřené podpory ze strany pracovníků nemocnice.
 18. Pacient má právo být předem informován o tom, že zdravotní péče, která mu má být poskytnuta, případně předepsané léky či zdravotnické prostředky podléhají přímé platbě.

Povinnosti pacienta

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen zejména:

 1. dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
 2. řídit se vnitřním řádem nemocnice,
 3. uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo rozdíl částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
 4. pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních a přenosných nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
 5. nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Povinnosti podle písmena c) a d) náleží zákonnému zástupci pacienta, je-li tento stanoven. Zákonný zástupce pacienta je povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem.

Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti jsou povinni se prokázat občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá. Povinnost prokázat se občanským průkazem má rovněž osoba, která uplatňuje podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a osoba, která hodlá hospitalizovaného pacienta navštívit a není osobou podle věty první. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti. Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde o osobu blízkou, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti; čestné prohlášení je součástí zdravotnické dokumentace.

Práva a povinnosti zákonného zástupce náleží podle platné legislativy též pěstounovi nebo jiné pečující osobě, statutárnímu orgánu nebo jím pověřené osobě dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, byla-li soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jde-li o děti svěřené do péče tohoto zařízení na základě rozhodnutí soudu.

Vnitřní řád VNO vychází ze Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. v aktuálním znění.

1. 9 . 2020                MUDr. Martin Svoboda, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc