PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

„Ochranu soukromí a osobních údajů pacienta považujeme za prvořadou povinnost.“


Vážení klienti,

poskytování zdravotnických služeb je významnou měrou závislé na shromažďování a zpracovávání informací vztahujících se na osobní údaje o pacientech/subjektech údajů.

Rádi bychom Vás ubezpečili, že všechny související procesy a činnosti ve Vojenské nemocnici Olomouc splňují podmínky kvalitního zabezpečení shromážděných osobních dat.

V naší nemocnici probíhá zpracovávání informací v souladu s platnou legislativou, a to hlavně podle Obecného nařízení EU č. 679/2016, o ochraně osobních údajů, Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, Vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a dalších zákonných norem s tímto spojených.

Za zajištění plnění povinností uloženými právními předpisy a za vytvoření podmínek pro materiální a personální zajištění v oblasti ochrany informací odpovídá nejenom vrcholné vedení nemocnice, ale každý jednotlivý zaměstnanec naší organizace.

Na základě Obecného nařízení EU č. 679/2016, o ochraně osobních údajů, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc jmenoval „pověřence“ pro ochranu osobních údajů.

Pacient má kdykoliv možnost obrátit se na pověřence Vojenské nemocnice Olomouc, který mu zodpoví veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.

Žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích, případně uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů nebo odvolání uděleného souhlasu či změnu jeho rozsahu lze podat osobně, písemně, elektronicky e-mailem, případně telefonicky po sdělení konkrétních identifikačních údajů.

Kontaktní údaje na pověřence jsou:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Vojenská nemocnice Olomouc,
Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc, tel: +420 973 407 123, mob.: +420 602 249 756, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Totožnost a kontaktní údaje „správce“ osobních údajů Vojenské nemocnice Olomouc
Ředitel
MUDr. Martin Svoboda
Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc

V této části Vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme proto, abychom zajistili důvěrnost
a bezpečnost osobních údajů Vás, našich pacientů a ostatních klientů.

Jaké práva má pacient/subjekt údajů?

Pacient/subjekt osobních údajů má obecně právo na informace o zpracování a přístup k osobním
údajům. Pokud se nejedná o údaje zpracovávané na základě plnění právní povinnosti, má dále:

1) právo na opravu, právo na výmaz
2) právo na omezení zpracování
3) právo na přenositelnost údajů
4) právo vznést námitku
5) právo být zapomenut
6) právo podat stížnost u dozorového úřadu
7) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Jaké osobní údaje nemocnice zpracovávána?

A. Základní osobní údaje, které může Vojenská nemocnice Olomouc zpracovávat, i bez souhlasu
pacienta na základě plnění právní povinnosti jsou:

1) Identifikační údaje pacienta, kterými jsou:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta,
b) datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění,
není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, a kód zdravotní pojišťovny,
c) adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, místo hlášeného
pobytu na území České republiky, a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České
republiky adresa bydliště mimo území České republiky,
2) pohlaví pacienta,
3) jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného
pracovníka, který provedl zápis do zdravotnické dokumentace,
4) datum provedení zápisu do zdravotnické dokumentace, datum a čas poskytnutí neodkladné
zdravotní péče nebo vykonání návštěvní služby u pacienta,
5) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb
a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem
při poskytování zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování
zdravotních služeb,
6) informace o tom, zda jde o pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo pacienta s
omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních
služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí,
7) u osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné záznam o druhu vykonávané činnosti.
8) pracovní závěry a konečnou diagnózu,
9) návrh dalšího léčebného postupu a informace o průběhu léčení, jestliže to zdravotní stav
pacienta vyžaduje,
10) záznam o rozsahu poskytnutých nebo vyžádaných zdravotních služeb,
11) záznam o aktuálním vývoji zdravotního stavu podle hodnocení sděleného pacientem
a cílený objektivní nález,
12) záznam o předepsání léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, včetně dávkování a
počtu předepsaných balení, nebo zdravotnických prostředků,
13) záznam o podání léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, včetně podaného
množství; v případě podání transfuzního přípravku jednoznačné evidenční číslo transfuzního
přípravku, včetně kódu identifikujícího zařízení transfuzní služby, datum, čas a podpis
zdravotnického pracovníka, který transfuzní přípravek podal,
14) záznam o vybavení pacienta léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely, včetně
množství, nebo zdravotnickými prostředky,
15) záznam o vystavení příkazu ke zdravotnické přepravě, včetně druhu dopravního prostředku,
16) záznamy o provedené ošetřovatelské péči, včetně záznamů o poskytnuté nutriční péči a léčebně
rehabilitační péči,
17) záznam o provedení očkování,
18) písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce s poskytnutím zdravotních služeb,
jestliže povinnost písemné formy souhlasu stanoví jiný právní předpis nebo jestliže s ohledem na
charakter zdravotního výkonu byl souhlas v písemné formě poskytovatelem vyžádán,
19) záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb,
20) záznam o použití omezovacích prostředků vůči pacientovi,
21) stejnopisy lékařských posudků,
22) záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi s uvedením kdy, kým a v
jakém rozsahu k nahlédnutí došlo, včetně záznamu o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické
dokumentace, pokud byly pořízeny,
23) záznam o uznání nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, posuzování zdravotního stavu v
době jejího trvání, údaje o stanoveném režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a jeho
změnách, záznam o započetí potřeby ošetřování a jeho délce; záznam o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti provede poskytovatel, který pacienta vedl v evidenci dočasně práce
neschopných občanů před jejím ukončením; jestliže byl pacient v průběhu dočasné pracovní
neschopnosti předán do evidence jiného poskytovatele nebo převzat od jiného poskytovatele, je
součástí zdravotnické dokumentace též záznam o dni jeho předání nebo převzetí,
24) záznamy lékaře orgánu nemocenského pojištění související s kontrolou posuzování zdravotního
stavu, dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování,
25) záznamy o jiných významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta, které
byly zjištěny v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
26) záznam o podezření lékaře ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, o
přijatých opatřeních a o splnění oznamovací povinnosti v souladu s příslušnými právními
předpisy.

Součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jsou i:
27) výsledky vyšetření ve formě písemných popisů, grafických, audiovizuálních, digitálních nebo
jiných obdobných záznamů těchto vyšetření, operační protokol, anesteziologický záznam,
28) písemné informace o zjištěných skutečnostech o zdravotním stavu pacienta, průběhu a ukončení
jeho léčení nebo doporučení a návrhy na poskytnutí dalších zdravotních služeb, které si předávají
poskytovatelé v rámci zajištění návaznosti zdravotních služeb o pacienta,
29) v případě lůžkové péče souhrn informací o průběhu vyšetření a léčby a plán dalšího léčebného
postupu, pokud lůžková péče trvá déle než 7 dnů,
30) v případě pracovně lékařských služeb údaje o obsahu a podmínkách výkonu práce, k níž je
zdravotní stav zaměstnance sledován, a to včetně údajů o zařazení jednotlivých faktorů
pracovního prostředí do příslušné kategorie, výsledky biologických expozičních testů, dávky
ionizujícího záření a další údaje podstatné pro hodnocení vlivu pracovních podmínek na zdraví
zaměstnance a dále písemné informace o dosavadním zdravotním stavu nebo o jeho vývoji
předané registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství,
31) záznamy o vyšetřovacích, léčebných nebo administrativních výkonech provedených podle jiných
právních předpisů, včetně záznamů o zdravotním stavu pacienta, a kopie zpráv, informací a údajů
předaných podle těchto jiných právních předpisů,
32) záznamy o výskytu závažných nebo neočekávaných nežádoucích příhod v souvislosti s
poskytováním zdravotních služeb, s podáním léčivého přípravku, s použitím zdravotnického
prostředku, o podání léčivého přípravku v rámci klinického hodnocení nebo použití
zdravotnického prostředku v rámci klinického zkoušení,
33) záznamy o provádění ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické
praxi na živém člověku zavedena,
34) záznam o hlášení infekční nemoci, podezření na infekční nemoc, úmrtí na infekční nemoc nebo
vylučování původců infekčních onemocnění místně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví.

B. Osobní údaje, které nemocnice zpracovává se souhlasem pacienta, jsou uváděny
v konkrétním souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může pacient nemocnici udělit.

S ohledem na charakter vztahů mezi Vojenskou nemocnicí a pacientem je
poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a kdykoliv odvolatelné. Zpravidla se jedná o kontaktní
údaje pacienta (telefon, mail) pro potřeby komunikace.

C. Osobní údaje pořízené záznamem kamerového systému bez využití softwarového porovnání
biometrických charakteristik.

Vojenská nemocnice zpracovává obrazový či zvukový záznam svých prostor z důvodu nezbytnosti pro
ochranu práv a právem chráněných zájmů nemocnice jako správce. Záznam z kamerového systému
zpracováván s vědomým všech osob, které vstupují do objektů Vojenské nemocnice. Informace o
sledování prostoru kamerovým systémem je umístěna na vstupu do dotčených budov v rozsahu
informační tabulky, která obsahuje sdělení, že prostor je monitorován kamerovým systémem,
piktogram/ obrázek kamery, označení správce zpracování, odkaz na osobu, u které je možné získat o
kamerovém systému další informace. Doba uchovávání záznamů pro naplnění účelu provozování
kamerového systému je 72 hodin.

K jakým účelům se údaje zpracovávají?

1) Zpracování je nezbytné pro účely preventivního lékařství, posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
2) zpracování je nezbytné pro splnění jiné právní (zákonné) povinnosti, která se na nemocnici vztahuje,
3) pacient udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
4) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba poskytující údaje,
5) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů osoby/subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
6) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Vojenské nemocnice.

Jakým způsobem nemocnice osobní údaje chrání?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a nemocnice disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou školeny a vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu údaje poskytujeme?

1) Dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (např. Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) - jde zejména o orgány zdravotní služby apod.,
2) do nemocniční informační sítě,
3) dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv nemocnice, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
4) se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.
5) Vojenská nemocnice Olomouc standardně neposkytuje informace do třetích zemí.

Jak Vojenská nemocnice Olomouc informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

1) tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách nemocnice https://www.vnol.cz/index.php/cs/informace/soulad-s-gdpr ,
2) s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je pacient/subjekt údajů seznámen při poskytnutí služby; v této souvislosti je osoba také požádána, aby se vyjádřila k případnému navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů.

deti KvetoslavekOd 20. února 2017 provozuje Vojenská nemocnice Olomouc ve svém areálu v Pasteurově ulici Dětskou skupinu Květoslávek.  Skupina vznikla v důsledku záměru vedení nemocnice umožnit snazší přístup dětí našich zaměstnanců k předškolní výchově tak, aby byl vstup zaměstnanců do zaměstnání nebo návrat z rodičovské dovolené co nejsnazší. Skupina disponuje denní kapacitou pro 14 přítomných dětí. Při splnění předepsaných podmínek bude spolufinancována prostřednictvím aktivit Ministerstva práce a sociálních věcí a z fondů Evropské unie. Dětská skupina působí v nově adaptovaném objektu dřívějšího RTG archivu a údržby, disponuje venkovním hřištěm včetně zpevněné asfaltové i tartanové plochy, je vedena zkušenými pracovníky. Její provozní doba (5.30 - 18.30 hod) je uzpůsobena tak, aby ve 13 hodinách pokryla celý směnný denní provoz všedních dnů. Dětská skupina je k dispozici v mírně upraveném režimu i pro dobu školních prázdnin. V souvislosti s prvními zkušenostmi a vývojem zájmu bude nově podepsána smlouva s Velitelstvím Posádky Olomouc s nabídkou volných míst pro příslušníky posádky.

Fotogalerie zde

Kontakt na vedoucí Dětské skupiny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bližší informace o dětské skupině KVĚTOSLÁVEK naleznete zde 

logo eu

Název projektu: Dětská skupina Květoslávek

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_034/0000882

Harmonogram realizace: 20.2.2022 – 31.12.2024

Výše dotace: 7 213 039,47 Kč

Cílem projektu je pokračující provoz podnikové dětské skupiny Květoslávek.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

 


Dětská skupina Květoslávek 

Pasteurova 66/13 Olomouc

 

 

OBECNÉ INFORMACE:

 • otevírací doba 5.30 – 18.30 hodin v pracovní dny, mimo státních svátků a víkendů

 • DS je přístupná pouze pro zaměstnance Vojenské nemocnice Olomouc, nástup do DS je možný kdykoliv během roku

 • DS má celodenní provoz pro 15 dětí, lze chodit celý týden nebo pouze vybrané dny dle potřeby rodiče

 • věkové složení dětí: 2 – 6 let

 • činnosti v Dětské skupině jsou dané Plánem výchovy a péče DS

 • program Dětské skupiny se v mnohém podobá programu klasické mateřské školky, počet dětí je menší a program pružnější podle zájmu dětí. Do programu jsou zařazovány prvky Montessori z oblasti praktického života, jazyka, matematiky a všeobecného rozhledu.

 • o děti se starají tři vychovatelky a jedna provozní pracovnice

 • děti mají k dispozici novou samostatnou budovu s velkou zahradou, vlastní zahrádku a domácí mazlíčky

 • jídelníček DS je přizpůsobený otevírací době. Vaří kuchyně vojenské nemocnice. Skladba jídla: snídaně – svačina – oběd – přesnídávka – večeře - podle potřeby dítěte. Cena stravné jednotky je:

  A. snídaně – přesnídávka- oběd – svačina: 70.- Kč
  B. snídaně – přesnídávka – oběd – svačina – večeře: 94.- Kč
  C. přesnídávka – oběd – svačina – večeře: 80.- Kč
  D. přesnídávka – oběd – svačina: 56.- Kč

 • poplatek za DS je 900. -Kč měsíčně

 • hradí se na účet VN Olomouc: 159837881/0710, VS: 1100 a jméno dítěte

  Školkovné lze odečítat z daní.

 • návštěva nového dítěte s rodičem je možná kdykoliv v dopoledních hodinách po domluvě s vedoucí vychovatelkou

 • nástup dítěte do dětské skupiny je možný kdykoliv během školního roku podle potřeby rodiče

 • pevná linka kancelář Dětské skupiny: 973 407 046

 • Mobil na Dětskou skupinu: 606 038 441

 • bližší informace podá vedoucí Dětské skupiny Ing. Božena Zemanová,
  mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na mobilu: 606 038 441

 

Úplatné a bezregresní postoupení souboru soudem pravomocně přiznaných a již exekučně vymáhaných pohledávek a souboru pravomocně přiznaných pohledávek.

Jedná se o dva soubory pohledávek
První soubor 01 2017 VNOL 1862900676 ve výši 31.644.497,32 Kč (pravomocně soudem přiznané a již exekučně vymáhané pohledávky).
Druhý soubor 02 2017 VNOL 6422487073 ve výši 1.172.050,50 Kč  (pravomocně přiznané pohledávky).

stop

Vzhledem k vysokého výskytu respiračních virových infekcí v Olomouckém kraji nařizuji dnešním dnem (2. 1. 2017) zákaz návštěv na všech odděleních Vojenské nemocnice Olomouc. 

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc

Etická komice Vojenské nemocnice Olomouc byla ustavena a postupuje ve své činnosti v souladu se správnou klinickou praxí a právními předpisy. 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Eticka komise - VN Ol. 2018.pdf)Etická komise VNO[ ]154 kB