Přílohy:
Stáhnout tento soubor (2005.doc)Rok 2005[ ]1718 kB
Vedení nemocnice
plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda +420 973 407 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
plk. MUDr. Luděk Ordelt +420 973 407 158 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Stanislav Schäfer +420 973 407 225 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jitka Krebsová +420 973 407 054 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Libor Botek +420 973 407 212 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Hana Zrníková +420 973 407 061 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Primáři nebo vedoucí oddělení
MUDr. Karel Navrátil +420 973 407 190 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
plk. MUDr. Miroslav Najdekr +420 973 407 008 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
plk. MUDr. Jiří Závada +420 973 407 113 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pplk. MUDr. Aleš Kubát +420 973 407 115 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pplk. MUDr. Irena Škodová +420 973 407 290 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Šárka Mohlerová +420 973 407 255 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. +420  973 407 160 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Irena Vyroubalová +420 973 407 250  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
pplk. MUDr. Josef Novotný, Ph.D.  +420 973 407 026  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Jaromír Pavka +420 973 407 180  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
pplk. MUDr. Jaroslav Harvan +420 973 407 140 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Irena Lichnovská +420 973 407 088 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Zdeněk Faldyna +420 973 407 325  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
plk. MUDr. Luděk Ordelt +420 973 407 194  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Milan Veselý +420 973 407 040 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Radim Burda +420 973 407 033 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Mgr. Jitka Krebsová  +420 973 407 054  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Miloslav Vyhnánek  +420 973 407 330  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
MUDr. Pavel Pokorný  +420 973 407 314  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Zde máte možnost přes webový formulář nahlásit korupční jednání.

Povinné je pouze vyplnění samotné zprávy.

Pokud uvedete e-mail, bude na něj automaticky zaslána kopie zprávy.

Celou specifikaci Interního protikorupčního programu ve VN Olomouc si můžete přečíst níže v příloze.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (eticky-kodex-urednika.pdf)Etický kodex úředníka[ ]3373 kB
Stáhnout tento soubor (protikorupcni-program.pdf)Protikorupční program[ ]6308 kB

Vážení klienti, milí pacienti,

všichni zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc (VNO) se snaží poskytovat kvalitní zdravotní péči a záleží jim na všeobecné spokojenosti pacientů nemocnice. Pacient, případně další oprávněná osoba má právo se seznamovat se zdravotnickou dokumentací vedenou o pacientovi ve VNO.

Níže Vám předkládáme stručný postup při uplatnění tohoto práva včetně případného vyžádání si výpisů či kopií ze zdravotnické dokumentace ve VNO. Postup je zpracován v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta při hospitalizaci, ambulantním ošetření a vyšetření:

 1. Pacient nebo oprávněná osoba požádá primáře, případně ošetřujícího lékaře o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace.
 2. Prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii, příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo předloží písemné pověření.
 3. Při nahlížení do dokumentace nesmí být umožněno získat informace o třetích osobách.
 4. Pacient má právo na úplnou dokumentaci, v dohodnutém čase.
 5. Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci, popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem zbaveným způsobilosti k právním úkonům.
 6. VNO je povinna zajistit, aby se oprávněná osoba nedozvěděla informace o třetích osobách.
 7. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách VNO, vždy za přítomnosti určeného zdravotnického pracovníka VNO.
 8. Termín splnění žádosti je u hospitalizovaného pacienta do druhého dne po jejím sdělení pacientem, u ambulantního pacienta nejdéle do týdne od sdělení takové žádosti.
 9. V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena v elektronické podobě, má pacient nebo jiná osoba oprávněná k nahlížení, nahlížet dálkovým přístupem nebo na pořízení její kopie na technickém nosiči dat, který si určí, nebráni-li tomu technické možnosti oddělení.

Nahlížení pacientem do zdravotnické dokumentace uložené v archivu nemocnice

 1. Pacient podá písemnou žádost primáři příslušného oddělení VNO.
 2. Před nahlédnutím prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii.
 3. Pacientovi je poskytnuta úplná dokumentace.
 4. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách oddělení za přítomnosti určeného zdravotnického zaměstnance oddělení v dohodnutém čase.
 5. Termín splnění žádosti do 30 pracovních dnů od jejího obdržení.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého

 1. Žádost o nahlédnutí do dokumentace zemřelého pacienta se podává na oddělení VNO, kde daný pacient zemřel.
 2. Před nahlédnutím do dokumentace prokáže blízká osoba nebo osoba určená za života pacienta záznamem v dokumentaci svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotografií.
 3. VNO je povinna zajistit, aby se blízká osoba, nebo osoba určená ve zdravotnické dokumentaci za života pacienta, nedozvěděla informace o třetích osobách.
 4. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno pouze v prostorách daného oddělení za přítomnosti určeného zdravotnického pracovníka oddělení.
 5. Žádosti se vyhoví nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího doručení primáři oddělení.

Ceník úhrad zde.
Ceník úhrad obrazové dokumentace zde.

 

Postup při vyřizování stížností, dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb.

1) Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost

a) pacient
b) zákonný zástupce pacienta
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se týká, na újmu.

2) Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

3) Poskytovatel je povinen

a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu, o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

c) vést evidenci o podání stížnosti a o způsobu jejich vyřízení,
d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,
e) jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost, to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

4) Poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je dále povinen

a) vypracovat postup pro vyřizování stížností,

b) postup podle písm. a) a informaci o možnosti podat stížnost subjektům uvedeným v odstavci 2 uveřejnit ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě a na svých internetových stránkách.


Stížnosti je možné podávat

 • v písemné podobě, na adresu Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc, sekretariát ředitele
 • v elektronické podoběna adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Termín pro vyřízení stížností:

dle zákona § 93 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb.


Způsob vyřízení stížnosti:

O vyřízení písemné nebo elektronické stížnosti obdrží stěžovatel písemnou zprávu, a to na jim uvedenou adresu. Vyřízení stížnosti elektronicky je možné za předpokladu nezpochybnitelné identifikace stěžovatele z důvodu ochrany osobních dat.