Lůžka sociální péče – Středisko komplexní péče o veterány

 Péče o válečné a novodobé veterány je součástí sociální politiky Ministerstva obrany České republiky a je zaměřena na pomoc a podporu mužům i ženám, kteří na sebe v určité etapě života vzali dobrovolně odpovědnost bránit vlast, hodnoty svobody a demokracie, a to i s nasazením vlastního života a zdraví. Vojenská nemocnice Olomouc proto poskytuje komplexní péči o válečné i novodobé veterány na oddělení Léčebna dlouhodobě nemocných – Středisko komplexní péče o veterány, která zahrnuje jak dlouhodobou zdravotní, tak i sociální péči. Sociální péče je poskytovaná formou sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách – tzv. sociální lůžka.

 

Poslání sociální služby
Posláním sociální služby je zprostředkování pomoci a podpory válečným a novodobým veteránům při zachování jejich plnohodnotného zapojení do vlastního i společenského života a zabránění jejich sociálnímu vyloučení, a to prostřednictvím individuálního přístupu a s kvalifikovaným přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.

 

Komu je sociální služba určena
Sociální služba je určena osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a vysokého věku závislé na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Jedná se o seniory (od 65 let výše) a osoby s jiným zdravotním postižením (od 27 let výše).

 

Sociální služba je ve Vojenské nemocnici poskytovaná specifickému okruhu osob dle registrace, kterými jsou:

 • váleční veteráni (veteránky) 2. světové války (podle zákona č. 255/1946 Sb.) a jejich manželky (manželé),
 • novodobí váleční veteráni (podle zákona č. 170/2002 Sb.).

 

Komu není sociální služba určena
Sociální služba není určena osobám:

 • které nepatří do výše vymezeného okruhu osob;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní ústavní zdravotnickou péči;
 • s akutním infekčním onemocněním (tj. osobám s infekčním a parazitárním onemocněním všech druhů a stádií, při kterých mohou být zdrojem nákazy);
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (tj. osobám s psychickou poruchou nebo psychózou, které mohou ohrožovat sebe nebo svým chováním znemožňují klidné soužití v kolektivu);
 • s chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií;
 • s mentální poruchou;
 • kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí služby ve VNO nebo v jiném zařízení provozujícím sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy a od vypovězení smlouvy uplynulo méně než 6 měsíců.

 

Druh poskytované služby
Sociální péče je poskytovaná formou sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách a navazuje na zdravotní péči. Je zajištěná 24 hodin denně a je to pobytová služba určená osobám (válečným a novodobým veteránům), které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale mají z důvodu chronického onemocnění nebo vysokého věku sníženou soběstačnost a jsou tak závislé na pomoci nebo podpoře druhé osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Úhrada za poskytování sociální služby
Cena je stanovena dle § 18 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění, poskytovaných v zařízeních sociální péče:

 • za ubytování, úklid, praní činí výše úhrady 210 Kč denně celkem včetně provozních nákladů;
 • za zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, činí výše úhrady 170 Kč denně včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy;
 • úkony péče jsou plně hrazeny z přiznaného příspěvku na péči.

 

Jak podat žádost
Žádost o poskytování sociální služby může podat osoba (její zástupce nebo opatrovník), které je již poskytovaná zdravotní péče na oddělení LDN Vojenské nemocnice Olomouc a patří do skupiny osob, pro které je služba určena.
O přijetí rozhoduje komise, která zasedá 1 x týdně a skládá se ze čtyř osob: předseda komise je vždy primář LDN, členové jsou náměstek pro věci lékařské, sociální pracovnice a vrchní sestra oddělení LDN.

 

Co je potřeba doložit
Vyplněný formulář - Žádost o poskytnutí sociální služby.

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Dotazník k žádosti o poskytnutí sociální služby.
 2. Kopie osvědčení veterána dle zákona 170/2002 Sb., nebo dle zákona 255/1946 Sb.
 3. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.
 4. Plná moc podepsaná žadatelem, pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel.
 5. Listina o ustanovení opatrovníka, není-li žadatel způsobilý k právním úkonům.

Formuláře 1., 3. a 4. jsou k dispozici ke stažení níže, nebo u sociální pracovnice VNO na oddělení LDN.

Stížnosti
Uživatel (klient) sociální služby, zákonný zástupce nebo opatrovník uživatele, osoba jím zmocněná nebo jeho blízcí v případě, že uživatel tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, mají právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování sociální péče formou stížnosti (písemně – na určeném formuláři nebo volnou formou, ústně, osobně nebo telefonicky) prostřednictvím vedoucích pracovníků v pořadí vrchní sestra LDN, primář LDN nebo kteréhokoliv pracovníka LDN.

Při nespokojenosti s výsledkem šetření stížnosti se mohou výše uvedené osoby obrátit na nadřízené orgány: ředitel Vojenské nemocnice Olomouc, Ministerstvo obrany ČR, nebo na nezávislé orgány jako např.: MPSV ČR, KÚ Olomouckého kraje – Sociální odbor, Veřejný ochránce práv aj.

Stížnost bude vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od podání.

Další informace
Podrobnější informace o sociální službě – sociálním lůžku Vám poskytne sociální pracovnice VNO Mgr. Martina Nimrichterová, tel. 973 407 322, 792 287 901, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dokumenty ke stažení:
Veřejný závazek Vojenské nemocnice Olomouc
Žádost o poskytnutí sociální služby
Dotazník k žádosti o poskytnutí sociální služby
Plná moc
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o sociální službu
Smlouva o poskytování sociální služby - návrh
Domácí řád
Formulář na podání stížnosti