Postup pro vyřizování stížností

ve smyslu ust. § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

Osoby oprávněné podat stížnost

 • proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:
 1. pacient;
 2. zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník pacienta;
 3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokus zemřel, nebo;
 4. osoba zmocněná pacientem.

Stížnosti je možné podávat

 • v písemné podobě, na adresu Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc,

-          prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - sekretariát ředitele

-          osobní doručení v pracovní době – sekretariát ředitele

 • ústně do protokolu, na adrese Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc,

-          v pracovní době – sekretariát ředitele

 • v elektronické podobě   podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo prostřednictvím veřejné datové schránky, popř. za podmínky, že daná stížnost bude do 5 dnů potvrzena či doplněna písemně nebo ústně do protokolu i bez použití uznávaného elektronického podpisu

Stížnost a její náležitosti

 • stížnost, resp. podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno
 • stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů
 • podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se týká, na újmu
 • ze stížnosti musí být patrné, kdo ji činí, komu je určena, které věci se týká, co se navrhuje a musí být podepsána osobou, která stížnost podává:

-          fyzická osoba uvede ve stížnosti jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

-          právnická osoba uvede ve stížnosti svůj název nebo obchodní firmu, své identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování;

 • nemá-li stížnost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže poskytovatel stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu

Postup a způsob vyřízení stížnosti

 • poskytovatel je povinen:
 1. navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné;
 2. vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele;
 3. vést evidenci o podání stížnosti a o způsobu jejich vyřízení;
 4. umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie;
 5. jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Nesouhlas s vyřízením stížnosti

 • pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb; zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.