o nasje prokazatelně nejstarší vojenskou nemocnicí na území bývalé Československé republiky – založena v Olomouci v roce 1748, do prostor Klášterního Hradiska přesunuta 1802. Je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany ČR s nadregionální působností. Poskytuje služby pacientům všech zdravotních pojišťoven bez závislosti na vztahu k Armádě České republiky.

 Převážná část nemocnice je umístěna v objektech Klášterního Hradiska (fotogalerie zde), menší část zahrnující oddělení chirurgie a ARO se nachází v odloučené budově na Pasteurově ulici (zde). V roce 2008 byly dokončeny a otevřeny zdravotní provozy léčebny dlouhodobě nemocných a střediska péče o válečné veterány (fotogalerie zde), oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (fotogalerie zde) a střediska sekundární prevence a léčby závislostí (fotogalerie zde) v citlivě adaptovaných prostorách bývalého klášterního hospodářského dvora. Vojenská nemocnice má v současné době 265 lůžek,která jsou umístěna na interním, chirurgickém, anesteziologicko-resuscitačním, neurologickém, ušním-nosním-krčním, očním, kožním a psychiatrickém oddělení, dále na léčebně dlouhodobě nemocných, oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče a středisku pro sekundární prevenci a léčbu závislostí. Současně nemocnice z pověření Olomouckého kraje provozuje Protialkoholní záchytnou stanici

Nemocnice disponuje těmito ambulantními odděleními: chirurgická ambulance, ortopedická ambulance, cévní ambulance, urologická ambulance, ambulance plastické chirurgie, proktologická ambulance, interní ambulance, ambulance funkční diagnostiky, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, ambulance endoskopie a gastro, anesteziologická resuscitační ambulance, neurologická ambulance, ušní, nosní, krční ambulance, oční ambulance, kožní ambulance, stomatologická ambulance, radiodiagnostická ambulance, ambulance klinických laboratoří, fyziatrická a léčebně rehabilitační ambulance, psychologická ambulance, psychiatrická ambulance, ambulance nemocí z povolání, ambulance praktického lékaře (primární péče), gynekologická ambulance (odkaz na oddělení zde). Lůžková oddělení zajišťují v plném rozsahu diagnostickou a léčebnou činnost ve svých oborech. Disponují tomu odpovídající zdravotní technikou i   vysoce erudovaným zdravotnickým personálem. V nemocnici je k 1. 3. 2015 zaměstnáno 493 pracovníků, z toho 76 lékařů -  15 vojenských,  186 zdravotních sester. Na  odděleních preferovaných pro mise (ARO, chirurgie, interna) jsou zařazeni příslušníci 6. a 7. polní nemocnice, a to jak lékaři, tak zdravotníci a zdravotní sestry (fotogalerie z mise zde).

Od roku 2002 prošla všechna oddělení generální rekonstrukcí a zejména lůžková oddělení jsou připravena poskytovat nadstandardní  péči. Vojenská nemocnice Olomouc se v anketách pacientů opakovaně umísťuje na předních příčkách v hodnoceních zahrnujících nejen Olomoucký kraj, ale i celou republiku (dokumenty diplomů zde).

Od roku 2006 je nemocnice zapojena do emergency systému Olomouckého kraje příjmovými dny pro obory chirurgie, interna a ARO s  cílem zajistit pro obory preferované pro zahraniční  mise  dostatečný kontakt s  urgentními medicínskými stavy. 

Při nutnosti superspecializovaných výkonů spolupracují oddělení s klinickými pracovišti, zejména s Fakultní nemocnicí Olomouc a Ústřední vojenskou nemocnicí Praha. Na druhé straně ale Vojenská nemocnice poskytuje jiným pracovištím specializované služby např. v oboru radiodiagnostickém. Náležitá pozornost je věnována i materiálně-technickému zabezpečení nemocnice včetně služeb poskytovaným pacientům. Nemocnice je vybavena špičkovou zdravotní technikou, která se průběžně a v souladu s novými trendy obnovuje.

Působení Vojenské nemocnice Olomouc výrazně přispívá ke zlepšení obrazu armády u veřejnosti. V době červencových záplav v roce 1997 se stala vojenská nemocnice přirozeným evakuačním centrem pro obyvatele nejhůře postižených oblastí města Olomouc, tj. Černovíra,   Lazců  a Chomoutova, a navzdory tehdejší nepříznivé situaci vše zvládla vlastními silami nebo vlastní organizací pomoci. VN Olomouc slouží rovněž jako klinická základna pro příslušníky 6. a 7. polní nemocnice.  Lékaři a sestry nemocnice jsou vysíláni jako příslušníci polních nemocnic do humanitárních misí OSN a do aliančních misí NATO, ať již na území bývalé Jugoslávie či humanitární mise na území Albánie, nebo při odstraňování následků ničivého zemětřesení na území Turecka a Pákistánu či později v misích v Kuvajtu, Afganistánu a Iráku.  Působení příslušníků Vojenské nemocnice Olomouc v jednotlivých misích bylo vždy hodnoceno velmi kladně, a to nejen ze strany představitelů Armády České republiky a českých ústavních činitelů, ale i ze strany představitelů ostatních zemí a armád.

Vojenská nemocnice Olomouc je také výukovou nemocnicí nejen pro Lékařskou fakultu Univerzity obrany, ale podílí se nyní aktivně i na výchově tuzemských i zahraničních studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Stejným způsobem umožňuje vzdělávání jak vojenského, tak i civilního středního zdravotnického personálu.

Vojenská nemocnice Olomouc se snaží uspokojit poptávku po zdravotních službách i ve významných složkách státní správy a podniků Olomouckého kraje. Kromě toho, že je resortní nemocnicí Armády České republiky a jako taková mj. provozuje středisko pro válečné veterány, je systémově připravena poskytovat služby i jiným uniformovaným složkám, jako je Policie České republiky, Celní správa, Hasičský záchranný sbor a jiné. Spolupráce s těmito subjekty je tradičně na velmi dobré úrovni.

Vojenská nemocnice Olomouc se aktivně podílí i na činnosti Obecně prospěšné společnosti pro památkovou ochranu Hradiska s cílem jeho systematické památkové obnovy při současném rozvoji kulturního, uměleckého a duchovního života a humanitární zdravotní péče v něm. Rekonstrukce a obnova Klášterního Hradiska započala v devadesátých letech 20. století a je neodmyslitelně spjata s osobou tehdejšího ředitele plk. MUDr. Josefa Švába, na jehož snahy a úspěchy navázala neméně úspěšně i všechna následující vedení nemocnice. V roce 2011 byla po pečlivé rekonstrukci zpřístupněna barokní konviktní zahrada a završila se tak obnova všech nemovitostí ve vlastnictví nemocnice. Vojenská nemocnice se tak důstojným způsobem přihlásila ke kulturní tradici Klášterního Hradiska, jejímiž reprezentanty jsou mj. Josef Dobrovský a Jaroslav Durych. Vojenská nemocnice v současné době usiluje získat do svého vlastnictví poslední neopravenou budovu letního refektáře s cílem její citlivé adaptace pro další zdravotnické provozy (prezentaci o přeměně Klášterního Hradiska si můžete stáhnout zde).

V roce 1995 vyhlásila vláda České republiky Klášterní Hradisko Národní kulturní památkou. Nádherný barokní komplex je nyní ve vyhrazené dny přístupný veřejnosti.