Vážení klienti, milí pacienti,

všichni zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc (VNO) se snaží poskytovat kvalitní zdravotní péči a záleží jim na všeobecné spokojenosti pacientů nemocnice. Pacient, případně další oprávněná osoba má právo se seznamovat se zdravotnickou dokumentací vedenou o pacientovi ve VNO.

Níže Vám předkládáme stručný postup při uplatnění tohoto práva včetně případného vyžádání si výpisů či kopií ze zdravotnické dokumentace ve VNO. Postup je zpracován v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta při hospitalizaci, ambulantním ošetření a vyšetření:

 1. Pacient nebo oprávněná osoba požádá primáře, případně ošetřujícího lékaře o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace.
 2. Prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii, příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo předloží písemné pověření.
 3. Při nahlížení do dokumentace nesmí být umožněno získat informace o třetích osobách.
 4. Pacient má právo na úplnou dokumentaci, v dohodnutém čase.
 5. Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci, popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem zbaveným způsobilosti k právním úkonům.
 6. VNO je povinna zajistit, aby se oprávněná osoba nedozvěděla informace o třetích osobách.
 7. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách VNO, vždy za přítomnosti určeného zdravotnického pracovníka VNO.
 8. Termín splnění žádosti je u hospitalizovaného pacienta do druhého dne po jejím sdělení pacientem, u ambulantního pacienta nejdéle do týdne od sdělení takové žádosti.
 9. V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena v elektronické podobě, má pacient nebo jiná osoba oprávněná k nahlížení, nahlížet dálkovým přístupem nebo na pořízení její kopie na technickém nosiči dat, který si určí, nebráni-li tomu technické možnosti oddělení.

Nahlížení pacientem do zdravotnické dokumentace uložené v archivu nemocnice

 1. Pacient podá písemnou žádost primáři příslušného oddělení VNO.
 2. Před nahlédnutím prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii.
 3. Pacientovi je poskytnuta úplná dokumentace.
 4. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách oddělení za přítomnosti určeného zdravotnického zaměstnance oddělení v dohodnutém čase.
 5. Termín splnění žádosti do 30 pracovních dnů od jejího obdržení.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého

 1. Žádost o nahlédnutí do dokumentace zemřelého pacienta se podává na oddělení VNO, kde daný pacient zemřel.
 2. Před nahlédnutím do dokumentace prokáže blízká osoba nebo osoba určená za života pacienta záznamem v dokumentaci svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotografií.
 3. VNO je povinna zajistit, aby se blízká osoba, nebo osoba určená ve zdravotnické dokumentaci za života pacienta, nedozvěděla informace o třetích osobách.
 4. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno pouze v prostorách daného oddělení za přítomnosti určeného zdravotnického pracovníka oddělení.
 5. Žádosti se vyhoví nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího doručení primáři oddělení.

Ceník úhrad zde.
Ceník úhrad obrazové dokumentace zde.